รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร ของสำนังานปลัดกระทรวงการคลัง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร ของสำนังานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2553
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

article