รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, ระเบียบ วันเวลา และสถานที่สอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ, ระเบียบ วันเวลา และสถานที่สอบ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article