การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555
1 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552017930
icon

article