รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554)
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554)
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ

article