การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : กรมสรรพสามิต ชั้น 5 เลขที่ 1488 
ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article