รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3-ม.6)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3-ม.6)
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สบน. ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเศรษฐกรและนวก.การเงิน/บัญชี, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อพนักงานขับรถยนต์, ประกาศรายชื่อเศรษฐกรและ นวก.การเงิน/บัญชี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1551955671
icon

article