Article

Section1

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนาย Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย

thumbnail

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู/แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ปฏิทินการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี บัญชี 2566 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Takeo Kato ประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร หารือข้อราชการ

ปฏิทินกิจกรรม
29
มิถุนายน
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์

 • w3c_wcag