Article

Section1

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการบริหารงานแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลของ ธอส. โดยมีนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) ร่วมคณะ และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการธนาคาร นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

thumbnail

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ และลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (Flaghship Projects) วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีธนาคารออมสิน สาขากระบี่ ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน พร้อมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567

thumbnail

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อและการบริหารลูกหนี้ การช่วยเหลือหนี้

thumbnail

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1/2567

ปฏิทินกิจกรรม
17
เมษายน
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์