Article

Section1

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Section2

ภาพข่าวและกิจกรรม

thumbnail

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมพิจารณาเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 4 เรื่อง และพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

thumbnail

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดชัยนาท โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

thumbnail

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุม

thumbnail

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้า SME D Bank รายบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปหลายชนิด ภายใต้แบรนด์ “ปลาณีต” โดยมีนายสุเทพ ไชยธานี กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจการ

ปฏิทินกิจกรรม
31
มกราคม
ไม่มีกิจกรรม

Section3

Section4

 • banner

บอกเล่าเก้าสิบ

 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

วิดีโอ

MOF Poll

ไม่มีข้อมูลแบบสำรวจ
Vote summary

Section6

Section7

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธกส
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • EXIM
 • ออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กยศ
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • โรงงานไพ่

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมสรรพากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมศุลกากร
 • กรมธนารักษ์