article

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2567
10 ก.ค. 2567
icon 151

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16