article

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 6/2567
28 พ.ค. 2567
icon 543

นายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 6/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13