article

กิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมใจบริจาคโลหิต
3 ต.ค. 2566
icon 682

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณประตู 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9