article

การประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก
2 ต.ค. 2566
icon 538

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4