article

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ Enhancing Economic Performance For Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 40 (V9)
27 พ.ย. 2565
icon 322

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ Enhancing Economic Performance For Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 40 (V9) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5