article

กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565
2 พ.ย. 2565
icon 971

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35
gallery-36
gallery-37
gallery-38
gallery-39
gallery-40
gallery-41
gallery-42
gallery-43
gallery-44
gallery-45
gallery-46
gallery-47
gallery-48
gallery-49
gallery-50
gallery-51
gallery-52
gallery-53
gallery-54
gallery-55
gallery-56
gallery-57
gallery-58
gallery-59
gallery-60
gallery-61
gallery-62
gallery-63
gallery-64
gallery-65
gallery-66
gallery-67
gallery-68
gallery-69
gallery-70
gallery-71
gallery-72
gallery-73
gallery-74