article

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2565
29 มิ.ย. 2565
icon 391

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู/แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ปฏิทินการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี บัญชี 2566 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14