article

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2565
28 มิ.ย. 2565
icon 413

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหาร ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12