article

ตรวจราชการ จ.สงขลา
23 มิ.ย. 2565
icon 254

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดสงขลา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2