article

การประชุมรับมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1 พ.ย. 2564
icon 674

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15