article

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 6
26 ต.ค. 2564
icon 340

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ประจำประเทศไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ครั้งที่ 6  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5