article

การประชุมการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่างด้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)”
5 ต.ค. 2564
icon 341

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการให้บริการงานด้านการทำงานของคนต่างด้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11