article

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2564
22 ก.ย. 2564
icon 328

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาการยุบเลิกกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการพิจารณาทบทวนการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11