article

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 24 และ 25
14 ก.ย. 2564
icon 342

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 24 และ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3