article

การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 1/2564
1 ก.ย. 2564
icon 566

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4