article

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2564
30 มิ.ย. 2564
icon 571

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน และร่วมพิจารณา 1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 2. การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 4. การกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 5. การจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6. การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางภัทรพร วรทรัพย์ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14