article

รมว. คลังร่วมประชุมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
16 มิ.ย. 2564
icon 366

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือกับ Ms. Kyungsun Kim ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและคณะ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6