article

แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564
25 พ.ค. 2564
icon 456

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในประเด็นมติคณะรัฐมนตรีผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามการแถลงข่าวได้จากลิ๊งค์

https://www.youtube.com/watch?v=P-z4Z9pbBKI

 

ติดตามรายละเอียดข่าวแถลงจากลิ๊งค์

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42083

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4