article

การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
24 พ.ค. 2564
icon 356

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2563 แนวทางการดำเนินงานในปี 2564 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และนางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 523 คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2