article

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2564
19 พ.ค. 2564
icon 140

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13