article

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24
3 พ.ค. 2564
icon 641

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 24 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยได้หารือประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลาง สาธารณรัฐเกาหลี และบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานร่วม ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4