article

ตรวจราชการ จ.มุกดาหาร
9 เม.ย. 2564
icon 520

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดมุกดาหาร โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งหารือกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SME บริษัท คิงส์ทวีทรัพย์ ผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ตรวจเยี่ยม หจก.มารีลีน อินเตอร์ฟูดส์ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และตรวจเยี่ยมสวัสดิการบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8