article

การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2564
5 เม.ย. 2564
icon 502

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คำสั่งไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13