article

ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
2 เม.ย. 2564
icon 427

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกาการท่าเรือกรุงเทพ และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8