article

ตรวจราชการสรรพากรภาค 2
2 เม.ย. 2564
icon 331

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสรรพากรภาค 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10-15 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 2 อาคาร มนูญผล ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10