article

ตรวจราชการสรรพสามิตภาคที่ 10
2 เม.ย. 2564
icon 348

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8