article

ตรวจราชการ จ.นครนายก
2 เม.ย. 2564
icon 322

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครนายก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13