article

ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.กาญจนบุรี
31 มี.ค. 2564
icon 279

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) และการตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2