article

การประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารกระทรวงการคลังกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
29 มี.ค. 2564
icon 340

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารกระทรวงการคลังกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29