article

ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่
25 มี.ค. 2564
icon 248

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3