article

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลังตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
23 มี.ค. 2564
icon 189

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง พร้อมนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการจัดหารายได้ของกระทรวงการคลังในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพากร ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6