article

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
24 มี.ค. 2564
icon 212

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23