article

ตรวจราชการ จ.อุทัยธานี
23 มี.ค. 2564
icon 269

นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมในครั้งนี้  ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี จากนั้นลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง อาทิ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอุทัยธานี ติดตามโครงการเราชนะ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และโครงการตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11