article

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
18 มี.ค. 2564
icon 337

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ และนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายประภาศ  คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน จำนวน 92 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11