article

ผอ.ธนาคารออมสินเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค ปี 2559
19 ธ.ค. 2559
icon 278

นายชาติชาย พยุหนาวีชีย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค ปี 2559 และมอบรางวัลองค์กรการเงินชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11