article

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
19 ธ.ค. 2559
icon 299

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7