article

กรมศุลกากรจัดโครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
21 ธ.ค. 2559
icon 286

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในโครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าโรงอาหาร 130 ปี กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11