article

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
22 ธ.ค. 2559
icon 222

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 13/2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23