article

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
22 ธ.ค. 2559
icon 312

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10