article

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560
26 ธ.ค. 2559
icon 365

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12