article

รองนายกฯ มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลัง
5 ม.ค. 2560
icon 262

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลัง ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20