article

ส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในจีน
9 ม.ค. 2560
icon 213

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะผู้แทนไทยในกรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขยายการค้าและการลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1