article

การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9 ม.ค. 2560
icon 263

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทิศทางในการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนสื่อสารถ่ายทอดให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางรับทราบและถือปฏิบัติ โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางได้มอบแต่ละกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม และเลขานุการกรม จัดทำแผนระยะ 20 ปี และขอให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7